Den økologiske pengemaskine 1

I 2013 skulle skatteyderne betale økologisk  omlægningstilskud for 4018 hektar, men da 3956 hektar blev opgivet som økologiske, endte nettotilgangen helt nede på  sølle 322 hektar.

Noget tyder på, at nettotilgangen af økologisk areal slet ikke svarer til omfanget af de nyomlagte, støttekrævende arealer. Økologerne spekulerer i stadig at forpagte nye arealer, så snart tilskuddet udløber. Det antyder nedenstående dokumentation.

I et  notat, kaldet FOI-Forpagtninger-arealer-under-omlaegning-og-aarlig-tilvaekst-i-okologiske-arealer fra KU oplyses det bl.a, at det omlagte areal i 2009 svarede til ca. 50 % af det forpagtede areal. I 2010 og 2011 er denne andel steget til hhv. 60 og 65 pct.

Dette skyldes, at det økologiske areal i høj grad, især hos de større brug, er forpagtet jord, men når forpagtningen udløber, så ophører også den økologiske status. Der skal gå ti år, før samme areal igen kan modtage omlægningsstøtte i fem år, så det er den bedste forretning, at forpagte et andet areal i fem år, hæve omlægningsstøtten, opgive forpagtningen, men så forpagte et nyt areal osv.

I notatet til NaturErhvervstyrelsen af d. 28. november 2011 skrev
Jens Erik Ørum fra Fødevareøkonomisk Institut, KU, bl.a:

En stor del af væksten i de store bedrifters areal er baseret på forpagtninger, og en stor del af disse forpagtninger er under omlægning. I takt med, at disse forpagtninger udløber, kan den økologiske landmand være tvunget til (har mulighed for) at udskift e de omlagte forpagtninger med nye konventionelle forpagtninger, der kræver en omlægning. Dette vil medføre, at en større andel af arealet er under omlægning.

En økologisk bedrift med udelukkende forpagtede konventionelle arealer på femårige aftaler, kan i princippet, år efter år, have 40 pct. af det samlede areal under omlægning med det høje omlægningstilskud og 60 pct. af arealet under omlægning med det lille omlægningstilskud. Det giver i gennemsnit 460 kr. i omlægningstilskud tilskud eller 1.300 kr . i samlet gennemsnitlig støtte. Med fx tiårige forpagtningsaftaler kan 20 og 30 pct. af arealet i princippet være under omlægning med et hhv. højt og lavt omlægnings tilskud.

Det giver et gennemsnitligt samlet tilskud på ca. 1.050 kr. pr. ha . På lang sigt, uden yderligere omlægning ydes der som nævnt et tilskud på 820 kr. pr. ha.

Forskeren påviser altså at man tjener 230 tilskudkroner på hele tiden at lægge om, lægge tilbage, forpagte igen, lægge om osv.

1-økofup

I 2013 skulle skatteyderne betale omlægningstilskud for 4018 hektar, men da 3956 hektar blev opgivet som økologiske, er nettotilgangen sølle 322 hektar. Tallene er hentet fra denne publikation Statistik_over_oekologiske_jordbrugsbedrifter_2013

Notatet fra KU kan ses her:

FOI-Forpagtninger-arealer-under-omlaegning-og-aarlig-tilvaekst-i-okologiske-arealer