Landmænd kan ikke gøre for det. Uagtsomhed som bærende princip for regelbrud

 

VEJLEDNING OM KONTROL MED KRYDSOVERENSSTEMMELSE 2014

 

23 2. Nedsættelse af støtten

 

Definition af uagtsom eller forsætlig handling eller undladelse

 

NaturErhvervstyrelsen skelner mellem, om en overtrædelse af et krav skyldes en uagtsom eller forsætlig handling eller undladelse. Ved overtrædelse af krydsoverensstemmelse betragtes overtrædelsen af et krav normalt som en uagtsom handling eller undladelse. En uagtsom handling eller undladelse omhandler situationer, hvor landbrugeren ikke udviser tilstrækkelig agtpågivenhed og derfor ikke opfylder ét eller flere krav.

 

NaturErhvervstyrelsen bedømmer situationen mildere end den forsætlige handling eller undladelse. En forsætlig handling eller undladelse omhandler situationer, hvor landbrugeren undlader at handle eller foretager en handling, som vedkommende ved, eller anser for overvejende sandsynligt, vil medføre en overtrædelse af ét eller flere krav. Denne situation bedømmes strengere af NaturErhvervstyrelsen og medfører en øget nedsættelse af støtten. Kriterier for at en sag kan afgøres som forsætlig. Ved vurderingen af forsæt anvendes det almindelige forsætbegreb, som defineret ovenfor. Det er kontrolmyndigheden, der i første omgang vurderer, hvorvidt der er tale om en forsætlig handling. Afgørelsen af om en handling vurderes at være forsætlig vil til enhver tid komme an på en konkret bedømmelse.

 

Der har ved NaturErhvervstyrelsens afgørelse af hvornår en overtrædelse er forsætlig, dannet sig en praksis, hvorefter en overtrædelse som udgangspunkt kan anses som forsætlig, når der foreligger dokumentation i form af en forudgående skriftlig tydeliggørelse af reglerne overfor landbruger inden for en periode på tre kalenderår forud for kontrolbesøget, fx i form af en indskærpelse.

 

Derudover lægges der vægt på, at den forsætlige overtrædelse er en klart objektiv overtrædelse af reglerne i forhold til formålet med kravet, hvilket efter NaturErhvervstyrelsens praksis er en overtrædelse, der fører til en samlet karakter på mindst 8.

 

Såfremt kontrolmyndigheden på et opfølgende kontrolbesøg, der finder sted senest 6 måneder fra det første kontrolbesøg, konstaterer en overtrædelse af samme krav, som blev konstateret ved første kontrolbesøg, skal kontrolmyndigheden som udgangspunkt indberette overtræde lsen som uagtsom, idet nedsættelsen af støtten for overtrædelsen skal beregnes efter gentagelsesreglerne. Tidsfristen afhænger af, hvilken handling det er nødvendigt for landbrugeren at foretage for at sikre overholdelse af kravet. Såfremt kontrolmyndigheden efter tidsfristens udløb konstaterer overtrædelse af det samme krav, er der tale om en overtrædelse, der skal indberettes som forsætlig.

 

 

MASTER_Vejledning_om_kontrol_med_krydsoverensstemmelse_2014_03022014.pdf.