Mystiske mails fra ministerium

En medarbejder i Klima-, Energi- og Bygningsministeriet har opfundet et nyt begreb: fristudsættelse. Det må betyde, at man tillader sig at blæse højt og flot på lovgivningens regler om sagsbehandlingstid for aktindsigt for at få tid til at finde på en grund til at afvise aktindsigt.

Denne sag er hverken omfattende eller kompleks. Det drejer sig om noget så enkelt som salg af statslig jord ved Foulum til computergiganten Apple.

Alligevel giver ministeriet sig selv fristudsættelse, som det fremgår af nedenstående. Der må gemme sig nogle meget interessante hemmeligheder i korrespondancen med Apple. Det er vi ikke i tvivl om.


 

Kære Knud Haugmark og Dorte D. Westphall

 

Hermed fremsendes orientering om fristudsættelse for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets behandling af sag med j.nr. 2015-957 om klage over Bygningsstyrelsens afgørelse af 23. marts 2015. Fristudsættelse sker med henvisning til sagens kompleksitet og omfang. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet forventes at kunne færdigbehandle sagen inden den 8. maj 2015.

 

Med venlig hilsen / Best regards

Simon Klyver Mørk
Fuldmægtig / Advisor
Juraenheden

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet / Ministry of Climate, Energy and Building
Stormgade 10-12 / DK-1470 København K / Denmark
Tlf./Tel.: +45 3392 2800 / Mobile +45 41 72 90 69
sikmo@kebmin.dk / www.kebmin.dk


Dorte Westphal er endnu mere forbeholden. Hun vil kun love at vende tilbage med en “status på denne sagsbehandling”. Det kan betyde en afgørelse. Det kan også betyde, at man vil udsætte afgørelsen til efter et valg.. Dorte Westphal skriver:

Kære Knud Haugmark

 

I forlængelse af Bygningsstyrelsens afgørelse af 23. marts 2015 som svar på din forespørgsel om aktindsigt vedrørende salg af grunde  ved Foulum, kan vi hermed meddele, at du fortsat må påregne sagsbehandlingstid for eventuel yderligere udlevering af dokumenter.

Bygningsstyrelsen vil derfor vende tilbage primo maj med status for denne sagsbehandling.

 

Venlig hilsen

Dorte D. Westphall

Fuldmægtig, Cand.jur.
T +45 4170 1173 · dodwe@bygst.dk

Carl Jacobsens Vej 39 · 2500 Valby
T +45 4170 1000 · www.bygst.dk

Bygningsstyrelsen er en del af
Klima-, Energi og Bygningsministeriet


sickpigs.dk strikes back

Kære Simon Klyver Mørk.

Tak for denne orientering, som jeg opfatter som en forvaltningsbeslutning i forvaltningslovens forstand. Afgørelsen skal derfor henvise til de lovregler, den hviler på, og den skal indeholde en klagevejledning.
Jeg skal anmode om begge dele.
Ligeledes ønsker jeg at få aktindsigt i sagens eller sagernes journalliste(r). Disse kan i henhold til flere ombudsmandsafgørelser ikke unddrages aktindsigt.
Sluttelig finder jeg det bemærkelsesværdigt, at den samme myndighed, som skal overholde visse svarfrister i henhold til lovgivningen om aktindsigt, bevilger sig selv fristudsættelse og selv vurderer at noget så relativt som “sagens kompleksitet og omfang”. Der kunne jo lige så godt være tale om forvaltningens manglende evne til at overskue sagen, (hvorfor den tager sig vældig kompleks ud), eller at forvaltningen er meget ineffektiv, (hvorfor den ser ud til at have et vældigt omfang.)
I anden lovgivning, hvor dispensationer kan komme på tale, skal der foreligge vægtige og konkrete grunde. Dette er ikke tilfældet, når man taler om “sagens kompleksitet og omfang”

Med venlig hilsen

Knud Haugmark