Tag-arkiv: Den økologiske pengemaskine

Vigtige tal om økoarealet fjernet fra statistikken

Efter at sickpigs.dk har skrevet om “Den økologiske Pengemaskine” og afsløret, at skatteydernes bidrag til økologisk omlægning ikke øger det økologiske areal, men bare betaler for at få det flyttet, er man helt ophørt med at udarbejde talmateriale, der kan dokumentere disse forhold.  Vi har spurgt til tallene for 2015 og 2016, der ikke fremgår af den officielle statistik, og fået dette nedslående svar:

Læs videre Vigtige tal om økoarealet fjernet fra statistikken

Vigtige økotal fjernet fra 2016 statistikken

I den statistiske oversigt over økoarealer fra tidligere år indgik en nok så vigtig tabel over arealer, der var lagt tilbage fra økologisk status til almindelig drift. Her kunne man bl.a. læse, at i 2014 betalte skatteyderne for omlægning af  3.613  ha. mens et større økologisk areal 4.787 ha.faktisk blev nedlagt. Se herunder.

Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2014 Autorisation & Produktion Denne vejledning er udarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet
Kilde: Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2014
Autorisation & Produktion
Denne vejledning er udarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet

I rapporten fra 2016 er denne tabel udeladt. Se rapporten her

Statistik_økologiske_jordbrugsbedrifter_2016


Vi har sendt dette:

Til Landbrugs- og fiskeristyrelsen.

Tidligere år kunne man i “Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter” se en tabel over nyomlagte arealer og tilbagelagte arealer. Denne tabel mangler tilsyneladende i 2016 udgaven.
Kunne styrelsen venligst meddele tallene for 2015 og 2016.
På forhånd tak

Økologisk bragesnak. ØL puster økoarealet op.

Kilde ecoweb.dk
Kilde ecoweb.dk

Sickpigs afslører Økologisk Landsforening som dybt utroværdige.

I juni 2016 udsendte Økologisk Landsforening, der har tætte bånd til Axelborg, en nyhed om, at det økologiske areal ville vokse dramatisk.

Gylle.dk skrev om sagen under overskiften “Økobølgen skyller hen over det danske landbrug”. Organic Today brugte også marin metaforik, da de hoppede med på Økologisk Landsforbunds mediestunt.  De brugte overskriften “Landbruget i ny økologisk omlægningsbølge”. Man ser det for sig. En tsunami af giftfrit landbrug med lykkelige høns og glade køer breder sig over Danmark.  Smukt.

Information citerede pressemeddelelsen og skrev under overskiften “Rift om økosvin og økomælk får landmænd til at lægge om”  bl.a:

1028 landmænd søgte i april om arealtilskud til i alt 41.523 hektar ny økojord, viser tal fra NaturErhvervstyrelsen. 513 af ansøgerne er nye økologer, og det tal har ikke været større siden 1990’erne. Det svarer ifølge Økologisk Landsforening til en forøgelse med næsten en femtedel – eller et område på størrelse med Samsø, Læsø, Amager og Københavns Kommune tilsammen. Ifølge Økologisk Landsforening er fordelene ved økologi blandt andet bedre beskyttelse af natur, drikkevand, biodiversitet og dyrevelfærd og at undgå medicinmisbrug.

Økologerne oplyste bekvemt ikke noget om, hvor meget økojord, der ville blive opgivet. På god bondemanér ser man konsekvent bort fra kendsgerninger, der ødelægger glansbilledet.

Statistikken fra Naturerhverv oplyser, at arealet i 2015 er steg med sølle 3.000 hektar i forhold til 2014, som er det tal, Økologisk Landsforening går ud fra. Immervæk et stykke fra  den “forøgelse på næsten en femtedel”, som spradebasserne bragte til torvs. Stigningen er på under to procent.

Ecoweb afslørede samme måned under overskriften: “Det økologiske areal falder igen” bl.a: Læs videre Økologisk bragesnak. ØL puster økoarealet op.

Den økologiske pengemaskine 3

økotilskud
Tilskud til økologiske landmænd, som de har modtaget oven i de almindelige tilskud, som gælder alle andre landmænd. Kilde: materiale udleveret fra NaturErhvervstyrelsen

Økologiske landmænd modtog i følge de oplysninger vi har fået udleveret fra NaturErhverv kr.  334.700.697 i ekstratilskud i perioden 1997-2014. Læs videre Den økologiske pengemaskine 3

Den økologiske pengemaskine 2

oekoareal
Det samlede økologiske areral incl. arealer under omlægning. Kilde: DST

 

 

I 2010 var det økologiske areal næsten samme størrelse som arealet i 2002. (hhv. 148 145 hektar og 146 789 hektar) Arealet havde en nettotilvækst på 1.356 hektar eller  0,9 %.

Denne meget beskedne tilvækst kostede skatteyderne kr. 39.216.377 i form af omlægningtilskud. Det bliver altså knap 29.000 pr. ha.

Omlægningsstøtten har varieret, men ligger på omkring 3.600 kr. pr. hektar, altså langt under “nettoudgiften” for skatteyderne på hver ny økologiske hektar.

Skatteyderne betalte i alle mulige ekstrabidrag ud over “betalingsrettigheder” (tidl. kaldet hektarstøtte) til økologiske landmænd i perioden 75.906.215 kroner.

I bag tallene gemmer sig en del forskydninger i det økologiske areal.  De mange penge dækker ret beset stadige flytninger af de økologiske arealer, uden at  dette gavner hverken dyrevelfærd eller miljø.

Men summa summarum betalte skatteyderne knap kr. 29.000 for hver ekstra økologiske hektar i perioden 2002-2010.

Økologisk tilbagegang 2013-14 kostede kassen

Skatteyderne betalte kr 32.043.399 til omlægning til økologi i 2013 og 2014, men arealet gik tilbage med 5.200 hektar. Med andre ord kostede det skatteyderne  10.000 kroner at nedlægge en ha. økologisk markbrug. Det er da vist rekord i mindre miljø for pengene.

Kilde: Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2014 Autorisation & Produktion, udarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet
Se ovenfor hvordan arealet gik tilbage fra 2013 til 2014 fra 160.103 til 154.894 hektar med ca. 5.200 hektar. Alligevel pungede skatteyderne ud med omlægningstilskud m.m. til nyomlægning af 7931 hektar. Kilde: DST og Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2014, s. 37 udarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet.

Kilde: talmateriale udleveret af NaturErhverv.

Statistik_økologiske_jordbrugsbedrifter_2014_Juli_2015

Se også den økologiske pengemaskine 1

sum(belob)
Søgningen på de udleverede data om tilskud til økologi, der viser støtten til omlægning i 2013 og 2014. Screendump, sickpigs.dk

Den økologiske pengemaskine 1

I 2013 skulle skatteyderne betale økologisk  omlægningstilskud for 4018 hektar, men da 3956 hektar blev opgivet som økologiske, endte nettotilgangen helt nede på  sølle 322 hektar.

Noget tyder på, at nettotilgangen af økologisk areal slet ikke svarer til omfanget af de nyomlagte, støttekrævende arealer. Økologerne spekulerer i stadig at forpagte nye arealer, så snart tilskuddet udløber. Det antyder nedenstående dokumentation.

I et  notat, kaldet FOI-Forpagtninger-arealer-under-omlaegning-og-aarlig-tilvaekst-i-okologiske-arealer fra KU oplyses det bl.a, at det omlagte areal i 2009 svarede til ca. 50 % af det forpagtede areal. I 2010 og 2011 er denne andel steget til hhv. 60 og 65 pct.

Dette skyldes, at det økologiske areal i høj grad, især hos de større brug, er forpagtet jord, men når forpagtningen udløber, så ophører også den økologiske status. Der skal gå ti år, før samme areal igen kan modtage omlægningsstøtte i fem år, så det er den bedste forretning, at forpagte et andet areal i fem år, hæve omlægningsstøtten, opgive forpagtningen, men så forpagte et nyt areal osv.

I notatet til NaturErhvervstyrelsen af d. 28. november 2011 skrev
Jens Erik Ørum fra Fødevareøkonomisk Institut, KU, bl.a:

En stor del af væksten i de store bedrifters areal er baseret på forpagtninger, og en stor del af disse forpagtninger er under omlægning. I takt med, at disse forpagtninger udløber, kan den økologiske landmand være tvunget til (har mulighed for) at udskift e de omlagte forpagtninger med nye konventionelle forpagtninger, der kræver en omlægning. Dette vil medføre, at en større andel af arealet er under omlægning.

En økologisk bedrift med udelukkende forpagtede konventionelle arealer på femårige aftaler, kan i princippet, år efter år, have 40 pct. af det samlede areal under omlægning med det høje omlægningstilskud og 60 pct. af arealet under omlægning med det lille omlægningstilskud. Det giver i gennemsnit 460 kr. i omlægningstilskud tilskud eller 1.300 kr . i samlet gennemsnitlig støtte. Med fx tiårige forpagtningsaftaler kan 20 og 30 pct. af arealet i princippet være under omlægning med et hhv. højt og lavt omlægnings tilskud.

Det giver et gennemsnitligt samlet tilskud på ca. 1.050 kr. pr. ha . På lang sigt, uden yderligere omlægning ydes der som nævnt et tilskud på 820 kr. pr. ha.

Forskeren påviser altså at man tjener 230 tilskudkroner på hele tiden at lægge om, lægge tilbage, forpagte igen, lægge om osv.

1-økofup

I 2013 skulle skatteyderne betale omlægningstilskud for 4018 hektar, men da 3956 hektar blev opgivet som økologiske, er nettotilgangen sølle 322 hektar. Tallene er hentet fra denne publikation Statistik_over_oekologiske_jordbrugsbedrifter_2013

Notatet fra KU kan ses her:

FOI-Forpagtninger-arealer-under-omlaegning-og-aarlig-tilvaekst-i-okologiske-arealer