Tys-tys om Apples køb af pløjemarken ved Foulum.

Det viser sig i den aktindsigt, som sickpigs.dk omsider har fået i en del af dokumenterne i Applegate, (som er vores forkortede betegnelse for Apples påtænkte køb af Foulums pløjemarker til et serverhotel), at man fra myndighedernes side gik på kattepoter for at intet skulle komme frem i offentligheden. Det skyldtes et hensyn til Apple, at man bevidst nedtonede offentlighedens ret til aktindsigt i forbindelse med salget af statslig ejendom til en privat investor. Et formål var at holde købsaftalen hemmelig indtil den var godkendt af diverse politikere, så man kunne undgå debat. En egentlig godkendelse ville så blot være en formalitet.

Af mailkorrespondancen imellem Kristian Lyk-Jensen fra bygningsstyrelsen og  Thomas Egebo fra Klima- og Energiminsteriet fremgår bl.a:

Kære Thomas

Hermed en opdatering på den tidligere orientering om Projekt Orkan med den seneste status:

Den fortsat anonyme udenlandske virksomhed har nu lagt sig fast på at gå videre med løsningen, hvor deres europæiske datacenter bliver placeret i Viborg tæt på Forskningscenter Foulum. Virksomheden ønsker samtidigt at sikre muligheden for senere at udbygge komplekset, herunder også med et forsknings- og udviklingscenter. Virksomhedens behov for jord er i den forbindelse øget fra de oprindelige ca. 40 hektar til nu ca. 140 hektar, hvoraf de ca. 105 hektar er jord, der ejes af Bygningsstyrelsen. Vi har forstået, at den samlede forventede investering over tid vil blive på omkring 6 mia. dollar.

 

Udvidelsen af behovet har gjort, at det har vist sig nødvendigt at inddrage en del af det areal, der i dag benyttes til deciderede forskningsmæssige aktiviteter af Aarhus Universitet. Bygningsstyrelsen har i den forbindelse drøftet både med universitetet og med Viborg Kommune, hvordan man kan sikre den nødvendige erstatningsjord til universitetet, således at universitetets aktiviteter bedst muligt kan videreføres. Der er på denne baggrund udmøntet en hensigtserklæring mellem Bygningsstyrelsen og Viborg kommune om kommunens bistand i forhold til tilvejebringelse af de nødvendige erstatningsarealer. Det er tillige aftalt, at universitetets afledte udgifter, der er forbundet med at flytte deres aktiviteter, skal afholdes af køber som en del af købesummen. Der er pt. et afklaringsarbejde i gang med Aarhus Universitet i forhold til at få fastlagt dette beløb.

 

Virksomheden har fortsat behov for fuldstændig fortrolighed vedrørende projektet og særligt deres identitet, indtil virksomhedens forventelige offentliggørelse af projektet ultimo januar. Fortroligheden skal tages meget alvorligt, da kunden tidligere har trukket deres potentielle aktiviteter i et europæisk land, da deres fortrolighedsklausul blev brudt. Da det ønskede niveau for fortrolighed vil være svær at overholde fuldstændigt i en aktstykkeproces – også selvom der måtte blive tale om et fortroligt aktstykke – er Bygningsstyrelsen i dialog med Udenrigsministeriet om en model, hvor der udarbejdes en endelig købsaftale hurtigst muligt, der indgås med forbehold for de bevilgende myndigheders godkendelse. Det vil sige, at man afventer aktstykke processen til, at kunden har offentliggjort sit køb forventeligt medio januar. Det vil dog kræve, at kunden kan blive betrygget i, at handlen er sikker, trods reservationen for den endelige godkendelse. Vi har derfor foreslået, at Udenrigsministeriet sideløbende med vores proces vil tage kontakt til Finansministeriet samt en snæver politisk kreds, for at kunne betrygge virksomheden i, at der er bred politisk opbakning til projektet, hvorfor den endelige godkendelse af handlen ved aktstykket må anses som en formalitet. Udenrigsministeriet tester i øjeblikket modellen i forhold til kunden.

 

Bygningsstyrelsen er i gang med at indhente en mæglervurdering af den samlede statsejede ejendom og er samtidig fra universitetet ved at indhente de anslåede udgifter forbundet med flytning af deres aktiviteter, herunder de nyetablerede forsøgsanlæg på de berørte arealer. Når Bygningsstyrelsen har modtaget disse oplysninger, kan købsaftalen færdiggøres. Bygningsstyrelsens umiddelbare kontaktperson er Udenrigsministeriets mand i Californien (Invest in Denmark), da styrelsen stadig afvender en tilbagemelding om, hvilken advokat køber vil bruge, og dermed hvem Bygningsstyrelsen skal forhandle købsaftalen færdig med. Bygningsstyrelsen har således heller ikke på nuværende tidspunkt modtaget bemærkninger til det tidligere fremsendte udkast til købsaftale baseret på styrelsens standardvilkår.

 

Jeg sender en ny mail, når der er væsentligt nyt at berette om sagen, eller der er behov for at din bistand til at fremme sagen.

 

Mvh

 

Kristian